Reglementen en examencommissie

Informatie over de examencommissie, studiepunten en andere formele regelingen en mogelijkheden binnen het PRE.

Studiebelasting
Een student aan het Pre-University College volgt volgens een vastgesteld rooster elke maandagmiddag 4 uur onderwijs aan de universiteit. Daarnaast geldt voorbereidings- en /of uitwerktijd. De precieze onderwijslast per blok staat elders op deze site vermeld.

De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System (ECTS). Eén EC staat voor 28 uur studiebelasting. Het tweejarige curriculum van het Pre-University College levert de student 15 EC op.


Examencommissie
Het PRE heeft een examencommissie, die bestaat uit een drietal PRE docenten. Voorzitter is Prof. dr. Thony Visser (Geesteswetenschappen). De examencommissie bewaakt de organisatie en coördinatie van de toetsing, en stelt de eindbeoordeling vast.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)
Hoe een opleiding is ingericht, wordt geregeld in de OER. Ook worden in de OER belangrijke rechten en plichten van de opleiding en de student vastgesteld. Zo komen, bijvoorbeeld, de volgende zaken aan de orde: wat is de inhoud van de opleiding? Hoe en hoe vaak worden toetsen afgenomen? Welke toegangseisen gelden voor deelname aan cursussen? De OER van het Pre-University College wordt gepubliceerd op Blackboard.

Administratie van behaalde resultaten
De resultaten van toetsen, werkgroepen en werkstukken worden door het PRE-bureau verwerkt. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het PRE-bureau. Toetsuitslagen van het Pre-University College worden gepubliceerd op Blackboard.

Adres
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat het PRE-bureau steeds over zijn of haar juiste adres beschikt (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men direct door te geven aan het PRE-bureau.

Kwaliteitszorg en onderwijsevaluatie
Het PRE-onderwijs is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door docenten van de universiteit in samenwerking met medewerkers van het ICLON en met vwo-docenten. De kwaliteit van het onderwijs van het Pre-University College wordt via verschillende lijnen bewaakt, zowel voorafgaande aan als na afloop van het onderwijs. Na de afsluiting van ieder blok wordt het onderwijs geëvalueerd met de PRE-studenten en de docenten aan de hand van een evaluatie op Blackboard. Deelname aan deze evaluatie is verplicht: het voor een blok behaalde cijfer wordt niet vrijgegeven voordat de evaluatie is ingevuld. De uitslag hiervan wordt besproken met de opleidingscommissie die bestaat uit de blokcoordinatoren en PRE-studenten, waarna door de dean wordt vastgesteld of het onderwijs eventueel bijstelling behoeft.

Collegekaart
PRE-studenten ontvangen bij het eerste college een collegekaart van de Universiteit Leiden. Hiermee hebben zij toegang tot alle gebouwen en bibliotheken van de Universiteit Leiden. Op vertoon van de collegekaart krijgen de studenten ook korting bij een aantal musea.

Aan/afwezigheid
De PRE-studenten zijn aanwezig tijdens alle onderwijsverplichtingen. De docenten overleggen bij elk college een presentielijst die door de aanwezige studenten wordt ondertekend. Afmeldingen bijvoorbeeld door ziekte worden uiterlijk om 9:30 uur op de dag van het college doorgegeven aan het PRE-bureau. Dat kan telefonisch via 071 527 34 00. Bij geen gehoor kan een e-mail worden gestuurd aan pre@ha.leidenuniv.nl, met vermelding van de naam van de student, het college dat gemist wordt en de reden van de absentie. De PRE-studenten melden hun afwezigheid ook bij de PRE-mentor op school. Ook het PRE-bureau meldt de absentie op school.

Verzekeringen
Deelnemers aan onderwijs(-gerichte) activiteiten van de Universiteit Leiden vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Universiteit Leiden.

Doelstelling van het onderwijs
Universitair onderwijs prikkelt de nieuwsgierigheid, ontwikkelt een kritische attitude, stimuleert het creatief proces voor het verzinnen van oplossingen, geeft inzicht in het wetenschappelijk bedrijf (verwerven van kennis en kunde), en doet nadenken over de rol van wetenschap en wetenschapper in de maatschappij.

Toetsing
Ieder blok wordt afgesloten met een toets. Dit kan zijn een huiswerkopdracht, een schriftelijke toets (bv. multiple choice, open vragen), een presentatie, een groepsopdracht, een werkstuk. De student dient voor alle opdrachten een voldoende te scoren om het PRE-diploma te behalen. Als een student zakt voor een toets, wordt éénmalig een herkansing aangeboden. Een tweede herkansing wordt alleen verleend na toestemming van de wetenschappelijk directeur. Zonder voldoende voor de afsluitende toets mag niet aan het volgende blok begonnen worden. De uitslag wordt vastgesteld door de examencommissie van het Pre-University College. Het diploma wordt aan de student uitgereikt na afloop van het vijfde blok .

Niveaus
De Universiteit Leiden heeft voor haar bacheloronderwijs vier niveau’s ingevoerd: 100, 200, 300 en 400. Hierbij is het niveau 100 het aanvangsniveau voor een bacheloropleiding. Voor niveau 200 wordt kennis op niveau 100 verondersteld, enzovoort. Het onderwijs van het Pre-University College is op universitair niveau. Het niveau per blok staat bij de onderwijsbeschrijvingen vermeld.

Studiebegeleiding
De bewaking van de studievoortgang van de PRE-studenten is tweeledig. Enerzijds zijn afspraken gemaakt door het PRE met de scholen. De PRE-mentor zal regelmatig contact hebben met de PRE-student over zijn of haar vorderingen. Hierbij is het van belang dat de schoolprestaties niet lijden onder het volgen van het PRE. Anderzijds worden door de PRE-organisatie ook de prestaties van de PRE-studenten bijgehouden. Bij eventuele moeilijkheden neemt het PRE-bureau contact op met de betrokken PRE-mentor.

Voor studiebegeleiding op maat kun je terecht bij de onderwijscoördinator.

Laatst Gewijzigd: 08-09-2017